Suwałki, dnia 31 lipca 2020 roku

PP.6733.5.2020.ID

 OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 293) zawiadamia się, że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 6 lipca 2020 roku, uzupełniony w dniach 9 i 28 lipca 2020 roku Gminy Suwałki zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr geod. 363/47, 363/52, 363/49, 363/40, 363/44, 363/64 w obrębie Płociczno - Tartak w gminie Suwałki.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o przepisy odrębne.

            Zgodnie z art. 10 § 1 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

           

                                                                                                            (-)  Wójt Gminy Suwałki

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych