Suwałki, dnia 31 października 2019 roku

PP.6733.5.2019.ID

  

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamia się,  że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 03 września 2019 roku, Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki reprezentowanej przez pełnomocnika Renatę Kuczyńską – Szulcbacher, ul. Noniewicza 85C, 16-400 Suwałki została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej PE 160 mm. ze stacją podwyższania ciśnienia oraz instalacją zewnętrzną ENN na działkach nr geod. 15/2, 47/10, 16/90 obręb Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki.

Jednocześnie informuję, że postępowanie w części dotyczącej działek nr geod.  7/3, 7/2, 8/3, 8/4, 9/1, 10, 13, 14/6, 14/8 obręb Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki oraz działki nr geod. 31926 Miasto Suwałki umorzono.

Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest brak możliwości zaskarżenia niniejszej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie może być wycofane.

 

                                                                                                            (-)  Wójt Gminy Suwałki

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych