Suwałki, dnia 05 marca 2019 roku


In.6220.5.2019.SROBWIESZCZENIE


WÓJTA GMINY SUWAŁKI         Zgodnie z ustawą z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Krzysztofa Ciszewskiego zostało umorzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „wyposażeniu istniejącej żwirowni położonej w miejscowości Kuków – Folwark w koparkę gąsiennicową długi long” na działkach o nr geod. 1/58, 1/57, 1/61, 1/38 w obrębie Kuków - Folwark, Gmina Suwałki.


Od w/w decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.


W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia  o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że nie przysługuje od niej odwołanie ani skarga do sądów administracyjnych.


        

 (-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych