KONSULTACJE W SPRAWIE ZMIANY
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2019 ROK

 

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), których terytorialny zakres działania obejmuje obszar Gminy Suwałki, do konsultacji zmiany Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r.

Zmiana Programu polega na:

W Programie Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r. przyjętym uchwałą Nr II/12/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r. (Dz.Urz. Woj. Podlaskiego z 2018 r. poz. 4897) zmienia się pkt 3 w rozdziale 4 „Priorytetowe zadania realizowane w 2019 r. we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania pożytku publicznego”, w którym kropkę zastępuje się przecinkiem i po lit. d) dodaje się lit. e) w następującym brzmieniu:

„e) wspieranie działań mających na celu rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej, w tym min. małej architektury, plaż, boisk, pomostów, itp., które będą wykorzystywane na organizację wydarzeń z udziałem mieszkańców Gminy Suwałki ”.

 

Konsultacje odbywają się w terminie od 11 czerwca 2019r. do dnia 18 czerwca 2019r.

Opinie i uwagi do zmiany Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r. należy zgłaszać w terminie do 18 czerwca 2019. do godz. 15.00 na adres: psg2@gmina.suwalki.pl lub pisemnie do Urzędu Gminy Suwałki, pok. Nr 114, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki. W każdym przypadku decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy Suwałki.


     (-) Wójt Gminy Suwałki
Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych