Nabór uczestników do projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” z terenu gminy Suwałki

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach, Bród Nowy 15, 16-402 Suwałki, ogłasza nabór uczestników do realizacji  projektu partnerskiego pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” – projekt konkursowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Celem projektu jest wypracowanie modelowych rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa (ONI), zgodnie z zasadami deinstytucjonalizacji usług.

Celem naboru jest wyłonienie potencjalnych mieszkańców mieszkań wspomaganych, które będą prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach. Mieszkanie na terenie gminy Suwałki zlokalizowane jest w Białej Wodzie 63 A.


Oferta skierowana jest wyłącznie do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa, które spełniają poniższe warunki:
- są pełnoletnie
- mieszkają na terenie gminy
- posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności intelektualnej lub/i z zespołem Downa (pierwszeństwo przyjęcia)
- osoby posiadające możliwość i motywację do podjęcia prób usamodzielnienia,
wypełniania ról społecznych oraz podtrzymywania proponowanego, adekwatnego do potrzeb, procesu rehabilitacji społecznej i/lub zawodowej.

Do mieszkania wspomaganego w Białe Wodzie mogą być przyjęte 2 osoby, spełniające warunki rekrutacji. Osobom przyjętym zapewnione zostanie kompleksowe zindywidualizowane wsparcie wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zależności od potrzeb użytkownika mieszkania w celu osiągnięcia poziomu funkcjonowania niezbędnego do samodzielnego, niezależnego życia.

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

1. Nabór zgłoszeń kandydatów trwa od 01.03.2021 r. do 22.03.2021 r.
2. Rozmowy kwalifikacyjne w formie spotkań konsultacyjnych odbywać się będą w terminie od 23.03.2021r. – 07.04.2021r.  Kandydatowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej powinna towarzyszyć osoba wspierająca, posiadająca istotne informacje o jego funkcjonowaniu (np. członek rodziny lub inna bliska osoba, opiekun prawny lub faktyczny).
3. Decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do projektu zostanie ogłoszona do dnia 08.04.2021r. (powiadomienie telefoniczne oraz pocztą). Osoby kwalifikujące się, ale nie przyjęte z powodu braku miejsc, zostaną wpisane na listę oczekujących.
4. Podpisanie umowy (przed zamieszkaniem) pomiędzy przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach i kandydatem zakwalifikowanym do projektu.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie i dostarczenie następujących dokumentów:
– Załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy  
- Załącznik nr 2 – zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku chorób zakaźnych oraz o występujących schorzeniach współistniejących, które stanowiłyby przeciwskazanie do mieszkania grupowego, a także o występujących problemach lokomocyjnych
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności intelektualnej lub/i z zespołem Downa

Dokumenty do pobrania znajdują się pod ogłoszeniem lub można je pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Suwałki oraz w Biurze Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach przy ul. Kościuszki 71.
Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 71,  w godz. 8.00 - 15.00, przesłać drogą pocztową na powyższy adres lub drogą mailową na adres mieszkalnictwosuwalki@gmail.com w terminie do 22 marca 2021 roku.
Wszelkich szczegółów dotyczących naboru uczestników do projektu udziela Hanna Borys-Maluchnik, tel. 503 895 564.

Przy wyborze kandydatów do udziału w projekcie zostanie zachowana zasada równości płci (kobiet i mężczyzn) oraz równości szans i niedyskryminacji.
Załącznik nr 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Załącznik nr 2 – Zaświadczenie od lekarza rodzinnegoPliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych