Data publikacji: Suwałki, dnia 23 października 2018 roku

Suwałki, dnia 17 października 2018 roku


IG.6220.15.2018.SR


 


OBWIESZCZENIE


WÓJTA GMINY SUWAŁKI


         Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1405) zawiadamia się, że na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego Meliorex Spółka z o.o. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem „Kuków V” w kat. C1 na działkach o nr geod. 8 i 9 w miejscowości Kuków, gm. Suwałki, woj. podlaskie.


         Zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, że z aktami sprawy oraz treścią decyzji można zapoznać się w ciągu 14 dni w Urzędzie Gminy Suwałki, w referacie ds. Inwestycyjnych
i Gospodarczych.


         Od w/w decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie   14 dni od jej ogłoszenia.


W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja  staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.


(-) Wójt Gminy Suwałki


Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych