Ogłoszenie

oferta realizacji zadania publicznego
pn. „Aktywizacja mieszkańców wsi”

  

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) Wójt Gminy Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.gmina.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suwałki została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Aktywizacja mieszkańców wsi”, złożona przez Fundację Na Rzecz Rozwoju Gminy Suwałki,  Krzywe 91, 16-402 Suwałki.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Wójt Gminy Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 19 czerwca 2019r. pocztą elektroniczną na adres psg2@gmina.suwalki.pl lub pisemnie na adres (decyduje data wpływu):


Urząd Gminy Suwałki, Referat polityki społeczno-gospodarczej (pok. 114), ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki.

 

Suwałki, 11 czerwca 2019 r.  

 

 

                                                                                                              Wójt Gminy

                       /-/

           Zbigniew Mackiewicz

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych