Ogłoszenie

oferta realizacji zadania publicznego
pn. „Wernisaż Pleneru Malarskiego EREM 4 im. Andrzeja Strumiłło” 


Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Wójt Gminy Suwałki informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.gmina.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suwałki została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Wernisaż Pleneru Malarskiego EREM 4 im. Andrzeja Strumiłło”, złożona przez Fundację WIGRY PRO, Wigry 11, 16-402 Suwałki.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Wójt Gminy Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 5 października 2020r. pocztą elektroniczną na adres psg2@gmina.suwalki.pl lub pisemnie na adres:
Urząd Gminy Suwałki


Referat ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej (pok. 114),


ul. Świerkowa 45


16-400 Suwałki.


W każdym przypadku decyduje data wpływu uwagi dot. oferty do Urzędu Gminy Suwałki.


Suwałki, 28 września 2020 r. 

W załączeniu:


1. Oferta na realizację zadania publicznego.


Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych