Suwałki, dnia 30 października 2020 r.
OGŁOSZENIEWójt Gminy Suwałki ogłasza trzeci przetarg na sprzedaż drzew „na pniu”


położonych na działce nr 364/165 w msc. Płociczno-Tartak gm. Suwałki,


zgodnie z Zarządzeniem Nr 201/20 Wójta Gminy Suwałki z dnia 30 września 2020 r.


w sprawie określenia sposobu prowadzenia postępowania w celu sprzedaży drzew „na pniu” oraz drewna pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki.
Przedmiot przetargu obejmuje w szczególności: wycinkę drzew, zabranie pozyskanego drewna z miejsca wycinki oraz uprzątnięcie terenu po wycince kosztem nabywcy.
1. Dane zamawiającego:


Gmina Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki


NIP: 844–214–60-35, REGON: 790670970


tel.: 87 565 93 00, e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl2. Opis przedmiotu oferty:


2.1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drzew „na pniu” określonych w pkt 2.2, zlokalizowanych na działce nr 364/165 w msc. Płociczno-Tartak, gm. Suwałki wraz z ich wycinką, a następnie zabraniem z miejsca wycinki pozyskanego drewna i uporządkowaniem terenu robót.


2.2. Kupujący wytnie na własny koszt z miejsca pozyskania drewna określonego w pkt 2.1 łącznie trzy sztuki drzew gatunków: sosna zwyczajna (dwie sztuki o obwodach pni, mierzonych na wys. 130 cm, wynoszącymi: 117 cm i 135 cm) i świerk pospolity (jedna sztuka o obwodzie pnia, mierzonego na wys. 130 cm, wynoszącym: 220 cm) i odbierze własnym transportem z własnym załadunkiem z miejsca wycinki pozyskane drewno w całkowitej ilości 4,92 m3.


L.p.

Nazwa gatunkowa drzewa

Obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm [cm]

Masa drewna do pozyskania z wyrębu drzewa [m3]

1.

sosna zwyczajna

117

0,65

2.

sosna zwyczajna

135

0,84

3.

świerk pospolity

220

3,43

Łączna masa drewna do pozyskania z wyrębu drzew:

4,92


2.3. Kupujący, którego oferta zostanie wybrana przez Sprzedającego, zobowiązany jest do zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2, w terminie 7 dni licząc od chwili uzyskania informacji o wyborze oferty.


2.4. Sprzedający z chwilą podpisania umowy, przekaże Kupującemu teren robót tj. teren działki, o której mowa w pkt. 2.1. Od chwili przekazania terenu robót Kupującemu będzie on odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie robót oraz w jego pobliżu, aż do chwili ponownego przekazania terenu robót Sprzedającemu.


2.5. Sprzedający z chwilą podpisania umowy, o której mowa w pkt 2.3, nie ponosi odpowiedzialności za stan ilościowy i jakościowy drzew objętych niniejszą umową.3. Dokumenty wymagane przy składaniu ofert:


Kupujący przystępując do niniejszego przetargu wypełnia i składa formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.4. Opis sposobu przygotowania oferty:


4.1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.


4.2. Kupujący przedłoży tylko jedną ofertę.


4.3. Kupujący przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w terenie polegającej na sprawdzeniu ilościowym i jakościowym drzew oferowanych do sprzedaży.


4.4. Kupujący przy ustaleniu oferowanej ceny zakupu drzew „na pniu” wraz z wycinką powinien uwzględnić w szczególności koszty:


a) oznakowania miejsca wycinki pod względem BHP i bezpieczeństwa ruchu drogowego;


b) wycięcia drzew z uprzątnięciem terenu z dłużyc i gałęzi.


Wszelkie inne koszty związane z pozyskaniem drewna wyżej nie wymienione, ponosi Kupujący.


4.5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, podpisana przez Kupującego lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń w jego imieniu.


4.6. Oferta winna być złożona w kopercie zaadresowanej na Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16–400 Suwałki, z dopiskiem na kopercie: „Sprzedaż drewna pozyskanego kosztem nabywcy w msc. Płociczno-Tartak - nie otwierać przed dniem 16 listopada 2020 r.”


4.7. W postępowaniu mogą wziąć udział Kupujący, którzy akceptują warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu przetargu oraz akceptują warunki umowy, o której mowa w pkt 2.3.5. Termin realizacji przedmiotu oferty:


Przedmiot oferty będzie realizowany od dnia podpisania przez strony umowy do dnia zwrotu przez Kupującego terenu robót.6. Kryteria oceny ofert:


Sprzedający wybierając najkorzystniejszą ofertę będzie się kierował kryterium najwyższej ceny brutto za łączną masę drewna pozyskanego z wycinki drzew kosztem Kupującego.


Sprzedający określa minimalną cenę brutto w wysokości: 77,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem złotych).7. Termin związania z ofertą:


Kupujący pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.8. Termin, miejsce składania i otwarcia ofert:


8.1. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Suwałki, bądź drogą pocztową na adres Sprzedającego w terminie do dnia 13 listopada 2020 r. do godz. 15:30, liczy się data wpływu dokumentów do urzędu.


8.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16 listopada 2020 r.9. Informacje dodatkowe:


9.1. Do niniejszego postępowania środki odwoławcze nie przysługują.


9.2. Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.10. Załączniki do ogłoszenia:


- zał. nr 1 – formularz ofertowy


- zał. nr 2 – wzór umowy


Z up. Wójta/-/ Krzysztof Andrzej Gwaj


Zastępca Wójta
………………………… Załącznik nr 1 do ogłoszenia


…………………………


…………………………


(dane Kupującego)
Oferta dotycząca trzeciego przetargu na sprzedaż drzew „na pniu”


(obejmującą w szczególności: wycinkę drzew, zabranie pozyskanego drewna z miejsca wycinki oraz uprzątnięcie terenu po wycince kosztem nabywcy)


położonych na działce nr 364/165 w msc. Płociczno-Tartak gm. Suwałki. 1. Dane Kupującego.


 1. Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania / pełna nazwa firmy i adres jej siedziby: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 2. PESEL (dotyczy osób fizycznych): ………………….………………………………..

 3. NIP: ……………………………………………………………………………………

 4. REGON (dotyczy firmy):………………..…………………………………………….

 5. Numer telefonu kontaktowego: ……………………………………………………….


 1. Cena oferty.


  Oferuję zakup niżej wymienionych drzew „na pniu” położonych na działce nr 364/165 w msc. Płociczno-Tartak gm. Suwałki


L.p.

Nazwa gatunkowa drzewa

Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm [cm]

Masa drewna do pozyskania z wyrębu drzewa [m3]

1.

sosna zwyczajna

117

0,65

2.

sosna zwyczajna

135

0,84

3.

świerk pospolity

220

3,43

Łączna masa drewna do pozyskania z wyrębu drzew:

4,92


i odbiór z miejsca wycinki własnym transportem z własnym załadunkiem, pozyskanego z wycinki drewna w ilości całkowitej: 4,92 m3, za łączną kwotę w wysokości:


…………………..… złotych brutto


słownie:………………………………………………..………………………………………...Zgodnie z ogłoszeniem o przetargu na sprzedaż drzew „na pniu” położonych na działce


nr 364/165 w miejscowości Płociczno-Tartak gm. Suwałki z dnia 30 października 2020 r., oferowana cena brutto nie może być niższa niż 77,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem złotych).
III. Oświadczenia Kupującego.


1. Oświadczam, że:


a) zapoznałem się z ogłoszeniem dotyczącym przetargu oraz z warunkami umowy i akceptuję je bez zastrzeżeń;


b) dokonałem wizji przedmiotowych drzew przeznaczonych do sprzedaży;


c) zobowiązuję się w przypadku wybrania przez Sprzedającego mojej oferty do zawarcia umowy w ciągu 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty;


d) przedmiot oferty zostanie wykonany przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do wykonywania przedmiotu oferty określonego w niniejszym ogłoszeniu ;


e) dysponuję/jestem w stanie zapewnić sprzęt oraz pracowników do wykonania przedmiotu oferty;


f) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej pozyskanie i zakup drewna.
…………………………………………………


(miejscowość, data i podpis Kupującego)
KLAUZULA INFORMACYJNASprzedający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:


1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Suwałki jest Wójt Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, tel. 875659300, e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl


2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Suwałki tel. 875659355, e-mail: iod@gmina.suwalki.pl


3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu przeprowadzenia postępowania, zawarcia i wykonywania umowy oraz po zakończeniu obowiązywania umowy w czasie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania.


4) osoba, której dane dotyczą ma prawo do:


a) dostępu do dotyczących jej danych osobowych;


b) sprostowania danych osobowych;


c) usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art.17 ust. 3 RODO;


d) ograniczenia przetwarzania;


e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;


f) do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie jej danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;


g) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy.


5) podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu udziału w postępowaniu, zawarcia i wykonywania umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą, aczkolwiek odmowa ich podania uniemożliwia podjęcie współpracy pomiędzy w/w stronami


6) dane nie będą przekazywane do Państw Trzecich.


7) w ramach realizowania przetwarzania nie występuje profilowanie.


Załącznik nr 2 do ogłoszenia
UMOWA NR …/MK/2020zawarta w dniu ……………………. r. w Suwałkach pomiędzy:


Gminą Suwałki, z siedzibą w Suwałkach przy ul. Świerkowej 45, 16-400 Suwałki, posiadającą NIP 844-214-60-35, REGON 790670970, reprezentowaną przez Wójta Gminy Suwałki – Zbigniewa Mackiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Suwałki – Danuty Bućko, zwaną dalej Sprzedającym,

a

…………………………………………. z siedzibą pod adresem: …………………………….., NIP ………………….., REGON ……………………, reprezentowaną przez …......................, zwanym dalej Kupującym,


Strony zawierają umowę o następującej treści:


§ 1


Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wynik rozstrzygniętego w dniu ……………… przetargu na sprzedaż niżej wymienionych drzew „na pniu” położonych na działce nr 364/165 w msc. Płociczno-Tartak gm. Suwałki wraz z ich wycinką, a następnie zabraniem z miejsca wycinki pozyskanego drewna i uporządkowaniem terenu robót.


L.p.

Nazwa gatunkowa drzewa

Obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm [cm]

Masa drewna do pozyskania z wyrębu drzewa [m3]

1.

sosna zwyczajna

117

0,65

2.

sosna zwyczajna

135

0,84

3.

świerk pospolity

220

3,43

Łączna masa drewna do pozyskania z wyrębu drzew:

4,92


§ 2


 1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje drzewa „na pniu” określone w § 1 wraz z ich wycinką, a następnie zabraniem z miejsca wycinki pozyskanego drewna i uporządkowaniem terenu robót.

 2. Z chwilą podpisania niniejszej umowy Sprzedający udostępnia, a Kupujący przyjmuje teren działki nr 364/165 w msc. Płociczno-Tartak gm. Suwałki, celem wycinki drzew określonych w § 1, zwany dalej terenem robót. Od chwili przekazania przez Sprzedającego terenu robót, Kupujący będzie odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie robót oraz w jego pobliżu, aż do chwili zwrotu terenu robót Sprzedającemu. Sprzedający z chwilą podpisania niniejszej umowy nie ponosi odpowiedzialności za stan ilościowy i jakościowy drzew określonych w § 1.

 3. Przed przystąpieniem do wycinki drzew, o których mowa w § 1, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy na drzewach lub w poszyciu w pobliżu drzew nie występują organizmy roślin lub zwierząt chronionych lub ich siedliska, zwłaszcza, gdy wycinka drzew będzie wykonywana w okresie lęgowym ptaków. Jeżeli w trakcie robót w zasięgu drzew, o których mowa w § 1 zostaną stwierdzone gatunki chronione lub miejsca lęgowe ptaków, Kupujący zobowiązany jest do zawieszenia wykonywania robót do czasu uzyskania przez Sprzedającego stosownych zezwoleń od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku.

 4. Kupujący po zakończeniu wszystkich robót określonych w § 2 ust. 1 oraz usunięciu wszystkich ewentualnych szkód powstałych podczas wycinki, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Sprzedającego, a Sprzedający w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia dokona odbioru końcowego. Z chwilą podpisania bezusterkowego odbioru końcowego Kupujący zwraca, a Sprzedający przyjmuje teren robót.

 5. W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania przez Kupującego przedmiotu umowy, Sprzedający odmówi odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia stwierdzonych uchybień w należytym wykonaniu umowy, wyznaczając termin Kupującemu na ich usunięcie.

 6. W przypadku nieusunięcia stwierdzonych przez Sprzedającego uchybień w należytym wykonaniu przedmiotu umowy przez Kupującego, Sprzedający może wyznaczyć Kupującemu kolejny termin na ich usunięcie, a w przypadku nieusunięcia uchybień przez Kupującego, Sprzedający może zlecić usunięcie uchybień na koszt i ryzyko Kupującego innemu podmiotowi.

 7. Przedmiot umowy uważa się za zakończony w terminie, w którym Sprzedający stwierdzi, iż został przez Kupującego należycie wykonany .

 8. Pod pojęciem nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Kupującego należy rozumieć w szczególności:


1) wykonanie czynności innych niż roboty objęte niniejszą umowa, bądź niewykonanie tych robót, stwierdzone przez Sprzedającego;


2) pozostawienie pozostałości po wycince drzew i innych zanieczyszczeń na terenach, na których prowadzone były roboty, na terenach przyległych oraz w innych miejscach do tego niewyznaczonych;


3) nieusunięcie wszystkich ewentualnych szkód powstałych podczas wykonania przedmiotu umowy.


9. W przypadku nienaprawienia przez Kupującego szkód powstałych w czasie wykonywania przez niego przedmiotu umowy, Sprzedający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.


§3


 1. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:


 1. realizacji robót przy użyciu własnych narzędzi i środka transportu;


2) prowadzenia robót zgodnie z przepisami bezpieczeństwa ruchu drogowego i BHP.


2. Kupujący oświadcza, że:


1) roboty zostaną wykonane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do wykonywania czynności związanych z wycinką i transportem materiału drzewnego;


2) dysponuje/jest w stanie zapewnić sprzęt oraz pracowników do wykonania robót;


3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej pozyskanie i zakup drewna.


3. Do czasu zakończenia robót Kupujący ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót i ich oznakowanie, a także za bezpieczeństwo ruchu i zatrudnionych osób, utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim.


4. Kupujący ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody, w tym wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy.


§4


Termin wykonania przedmiotu umowy, w tym wycinka drzew oraz uporządkowanie terenu robót, ustala się do dnia …………..


§5


1. Za nabycie drewna pochodzącego z wycinki drzew zakupionych „na pniu”, o których mowa w § 1, Kupujący zapłaci Sprzedającemu kwotę stanowiącą iloczyn ilości pozyskanego drewna: 4,92 m3 i całkowitej ceny brutto (w tym obowiązujący podatek VAT) oferowanej przez Kupującego za pozyskane drewno w formularzu ofertowym w wysokości ………… zł (słownie: …………..).


2. Sprzedający za sprzedaż drewna określonego w § 1 wystawi Kupującemu fakturę w ciągu 7 dni od dnia podpisania przez Strony odbioru końcowego, stwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu umowy.


4. Kupujący dokona zapłaty kwoty, o której mowa w ust. 1 w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Sprzedającego.


5. Opóźnienie Kupującego w zapłacie kwoty określonej w ust. 1, upoważnia Sprzedającego do naliczenia ustawowych odsetek.


6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności drewna, o którym mowa w § 1 do czasu zapłaty przez Kupującego kwoty określonej w ust. 1.
§6


W przypadku, gdy Kupujący nie rozpocznie robót w terminie do dnia ………….., Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy oraz sprzedaży drzew „na pniu”, o których mowa w § 1 wraz z wycinką innemu oferentowi.


§7


 1. Wykonawca nie może, pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Sprzedającego.

 2. Każda zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny i ustawy z dnia16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

 4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Sprzedającego, jeden egzemplarz dla Kupującego.
                            Kupujący                                                                                                                              Sprzedający
Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych