Suwałki, dnia 14 luty 2020 r.

MK.6840.1.1.2020.AW

        

             OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Suwałki ogłasza:

 

I. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych na terenie Gminy Suwałki:

 

1. Lipniak, gm. Suwałki obręb 0018 - nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka o nr geod. 415/14 o pow. 0,1551 ha (RV 0.0528 ha, RVI 0.1023 ha);                           -nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą KW nr SU1S/00033751/2 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Suwałkach;                                                                                     - nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Suwałki Nr XXIX/199/02 z dnia 30 września 2002 roku (Dz. U. Woj. Podlaskiego  Nr 72, poz. 1453), ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XXIX/243/05 Rady Gminy Suwałki z dnia  21 września 2005 roku (Dz. U. Woj. Podlaskiego Nr 214, poz. 2421), zgodnie z którym położona jest na terenie o przeznaczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 1MN;       – cena netto nieruchomości wynosi 47 000,00 zł, wadium wynosi 4 700,00 zł.                                                               

2. Lipniak, gm. Suwałki obręb 0018 - nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka o nr geod. 415/4 o pow. 0,3141 ha (K – 0,1804; RV – 0,0725; RVI – 0,0612);    - nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą KW nr SU1S/00033751/2 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Suwałkach;                                                                                        - nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Suwałki Nr XXIX/199/02 z dnia 30 września 2002 roku (Dz. U. Woj. Podlaskiego  Nr 72, poz. 1453), ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XXIX/243/05 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 września 2005 roku (Dz. U. Woj. Podlaskiego Nr 214, poz. 2421), zgodnie z którym położona jest na terenie o przeznaczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 1MN;  - cena netto nieruchomości wynosi 65 800,00 zł, wadium wynosi 6 580,00 zł.

3. Lipniak, gm. Suwałki, obręb 0018 - nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka o nr geod. 415/5 o pow. 0,1329 ha (RV – 0,0445; RVI – 0,0874;     - nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą KW nr SU1S/00033751/2 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach;                                                         - nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Suwałki Nr XXIX/199/02 z dnia 30 września 2002 roku (Dz. U. Woj. Podlaskiego  Nr 72, poz. 1453), ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XXIX/243/05 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 września 2005 roku (Dz. U. Woj. Podlaskiego Nr 214, poz. 2421), zgodnie z którym położona jest na terenie o przeznaczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 1MN;   - cena netto nieruchomości wynosi 38 800,00 zł, Wadium wynosi 3 800,00 zł.

4. Lipniak, gm. Suwałki, obręb 0018 - nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka o nr geod. 415/6 o pow. 0,1667 ha (RV – 0,0433; RVI – 0,1234);  - nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą KW nr SU1S/00033751/2 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach;                                                         - nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Suwałki Nr XXIX/199/02 z dnia 30 września 2002 roku (Dz. U. Woj. Podlaskiego  Nr 72, poz. 1453), ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XXIX/243/05 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 września 2005 roku (Dz. U. Woj. Podlaskiego Nr 214, poz. 2421), zgodnie z którym położona jest na terenie o przeznaczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 1MN;  - cena netto nieruchomości wynosi 45 100,00 zł, Wadium wynosi 4 510,00 zł.  

5. Zielone Kamedulskie, gm. Suwałki, obręb 0045 – nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 16/94 o pow. 0,0423 ha, (RV);                                                       - nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą KW nr SU1S/00049217/2  prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Suwałkach;

                        - nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Suwałki Nr XII/122/19  z dnia 29 października 2019 r. (Dz. U. Woj. Podlaskiego  poz. 5265 z dnia 8 listopada 2019 r.), zgodnie z którym położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej-6MW;  - cena netto nieruchomości wynosi 9 300,00 zł, wadium wynosi 930,00 zł

   

II.              Termin i warunki przetargów:

 

Przetargi odbędą się  w dniu 20 marca 2020 r. (piątek) o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 w Sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wniesienie wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Suwałki PEKAO S.A. O/Suwałki Nr 62 1240 5891 1111 0000 5748 9764
z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie najpóźniej w dniu 17 marca 2020 r. (wtorek). W tytule wniesienia wadium należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie geodezyjne działki, której ono dotyczy.
W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków – wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z wspólnego majątku lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 682 z póżn. zm.). Powyższe oświadczenie należy złożyć Komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. Osoba, która nie złoży oświadczenia o zgodzie małżonka na nabycie nieruchomości  nie zostanie dopuszczona do przetargu. Nie wymagana jest zgoda, jeżeli oboje małżonkowie przystąpią wspólnie do przetargu. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osoby, która wygrała przetarg. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi. Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23% . Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi kupujący. Wójt Gminy Suwałki może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem. W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Suwałki nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.                         Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 pok. nr 137 lub tel. (87) 566-93-73

 

Na tablicy ogłoszeń:                                                                                            Wójt Gminy Suwałki

Wywieszono dnia 14.02.2020 r.                                                                      /-/ Zbigniew Mackiewicz

Zdjęto dnia …………………………….

 

 

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 14

Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych