KONSULTACJE W SPRAWIE ZMIANY
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2021 ROK

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz. 2020), których terytorialny zakres działania obejmuje obszar Gminy Suwałki, do konsultacji zmiany Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2021 r.
Zmiana Programu polega na:
W Programie Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi w 2021 r. przyjętym uchwałą Nr XXIII/245/20 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi w 2021 r. (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 5033) w §6 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w następującym brzmieniu:
„.7. W zakresie współpracy w pozyskiwaniu środków z innych źródeł wspieranie podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy poprzez:
a)    dofinansowanie wkładu własnego organizacji do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych gminy, na zasadach określonych w rozdziale 4 Programu;
b)    informowanie o źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji.”.

Konsultacje odbywają się w terminie od 14 stycznia 2021r. do dnia 22 stycznia 2021r.
Opinie i uwagi do zmiany Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2021 r. należy zgłaszać w terminie do 22 stycznia 2021 r. do godz. 15.00 na adres: psg2@gmina.suwalki.pl lub pisemnie do Urzędu Gminy Suwałki, pok. Nr 114, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki. W każdym przypadku decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy Suwałki.

Wójt Gminy
    
Zbigniew Mackiewicz


Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych