Wójt Gminy Suwałki - Zbigniew Mackiewicz
tel/fax: +48 87 565 93 00
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

Zastępca Wójta - Krzysztof Andrzej Gwaj
tel/fax: +48 87 565 93 00
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl


Skarbnik Gminy - Danuta Małgorzata Bućko
tel/fax: +48 87 565 93 33
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl


Referat ds. Organizacyjnych, Obywatelskich i Obronnych - Kierownik - Hanna Bagińska
tel: +48 87 565 93 55

 • Zadania z zakresu organizacji i funkcjonowania urzędu
 • Zadania zlecone z zakresu spraw wojskowych i obronnych
 • Zadania z zakresu obrony cywilnej
 • Zadania w zakresie spraw kadrowych
 • Zadania w zakresie administracyjno-gospodarczym
 • Zadania w zakresie obsługi Wójta oraz udostępniania informacji publicznej
 • Zadania z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i innych spraw administracyjnych
 • Obsługa Rady Gminy i jej komisji


Referat Finansowy - Kierownik - Ewa Sienkiewicz
tel: +48 87 565 93 36
do 38

 • Zadania w zakresie spraw księgowości podatkowej
 • Zadania w zakresie wymiaru zobowiązań pieniężnych i podatków lokalnych
 • Zadania w zakresie księgowości budżetowej
 • Zadania w zakresie księgowości budżetowej - płace
 • Zadania w zakresie księgowości budżetowej - kasa
 • Zadania w zakresie spraw księgowości budżetowej, wymiaru zobowiązań pieniężnych oraz zadań wynikających z ustawy o transporcie drogowym.


Referat ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych - Kierownik - Alicja Przekop
tel: +48 87 565 93 51 do 53

 • Zadania z zakresu geodezji i gospodarki wodno-ściekowej
 • Zadania z zakresu rolnictwa
 • Zadania w zakresie ochrony środowiska
 • Zadania z zakresu utrzymania dróg, podziałów geodezyjnych i geologii
 • Zadania z zakresu gospodarki gruntami komunalnymi


Referat ds. Planowania Przestrzennego - Kierownik -
tel: +48 87 565 93 44, +48 87 565 93 46, +48 87 565 93 50

 • Zadania z zakresu gospodarki przestrzennej
 • Zadania z zakresu zadań urbanistycznych


Referat ds. Polityki Społeczno - Gospodarczej - Kierownik - p.o. Ilona Rżany

tel: +48 87 565 93 41 do 43

 • Zadania w zakresie planowania strategii i kierunków rozwoju, promocji Gminy
 • Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
 • Zadania z zakresu kultury, oświaty, turystyki i sportu
 • Zadania w zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej
 • Zadania w zakresie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, decyzje o cofnięciu, wygaśnięciu zezwoleń)
 • Zadanie w zakresie planowania strategii i kierunków rozwoju, pozyskiwania środków z UE, promocji Gminy


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Przewodniczący Kazimierz Walijewski

 • Inicjowanie zadań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
 • Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
 • Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych-limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe
 • Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.


Jednostki organizacyjne:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Kierownik - Beata Skrocka
tel: +48 87 565 93 47 do 49, +48 87 565 93 61 do 63

 • Pomoc społeczna
 • Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna
 • Dodatki mieszkanioweGminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół - Kierownik - Irena Walendzewicz
tel: +48 87 565 93 57 do 60

 • Prowadzenie zbiorczej obsługi finansowo - księgowej, organizowanie wpłat wynagrodzeń oraz ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach
 • Sporządzanie sprawozdań, prowadzenie ewidencji w zakresie wydatków z osobowego funduszu płac i funduszu świadczeń socjalnych.
 • Opracowanie planów dochodów i wydatków budżetowych.
 • Opracowanie zbiorcze projektów, planów i analiz ekonomicznych oraz sprawozdań i informacji z zakresu zadań oświaty.
 • Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej przez szkoły.
 • Sygnalizowanie Wójtowi Gminy nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami finansowymi przez szkoły.
 • Nadzorowanie spraw kadrowych.
 • Nadzorowanie spraw administracyjno-gospodarczych i zaopatrzeniowych.
 • Organizowanie dowożenia dzieci do szkół.
 • Nadzorowanie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie szkół.
 • Współpraca z dyrektorami w sprawach całokształtu funkcjonowania oświaty.
 • Wykonywanie innych zaleceń zleconych przez Wójta Gminy Suwałki.


Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem - Dyrektor - Aneta Barbara Perkowska
tel: +48 87 735 33 32, tel: +48 87 735 33 35

 • Działalność społeczno-kulturalna.
 • Upowszechnianie i promowanie kultury
 • Organizacja edukacji kulturalnej
 • Popularyzowanie kultury fizycznej, rekreacji, sportu i turystyki na terenie Gminy Suwałki.


Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie-Tartak - Kierownik - Małgorzata Lewczuk

tel: +48 87 563 90 50

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych