Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki


Suwałki, 21 kwietnia 2015 roku
PP. 6721.2.2.2015

 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SUWAŁKI


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.)
 
zawiadamiam
 
o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr V/47/15 z dnia 24 marca 2015 roku, o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki.


Granicami opracowania objęto część wsi Zielone Kamedulskie w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej obwodnicy Suwałk, projektowanej bocznicy kolejowej oraz przez teren opracowania przebiegają trasy projektowanej infrastruktury technicznej o znaczeniu ponadlokalnym i lokalnym.

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie URZĘDU GMINY SUWAŁKI, 16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 45 w terminie do dnia 15 maja 2015 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU