Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  OGŁOSZENIE - IG.271.12.2011.IG.M

OGŁOSZENIE - IG.271.12.2011.IG.M

Suwałki, dnia 09 listopada 2011 roku

IG.271.12.2011.IG.M

O G Ł O S Z E N I E

Suwałki: Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej na budowę i rozbudowę drogi gminnej Nr 102029B Płociczno Nowe Osiedle oraz dróg wewnętrznych
Numer ogłoszenia: 292553 - 2011; data zamieszczenia: 09.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suwałki , ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5662136, faks 087 5662136.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.suwalki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej na budowę i rozbudowę drogi gminnej Nr 102029B Płociczno Nowe Osiedle oraz dróg wewnętrznych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: - opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej dla n/w zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej na budowę i rozbudowę drogi gminnej  Nr 102029B Płociczno Nowe Osiedle oraz dróg wewnętrznych o długości około 3,0km
Droga kl. L, kategoria: gminna
 Przekrój uliczny, szer. jezdni 6,00mb
Chodnik dwustronny, po jednej stronie z funkcją ścieżki rowerowej (wzdłuż drogi gminnej Nr 102029B - na odcinku o długości około 1,1km)
Jezdnia dwu warstwowa - gr. 5,0cm wiążąca, 4,0cm ścieralna dla obciążenia ruchem KR-1 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzdłuż drogi gminnej Nr 102029B - na odcinku o długości około 1,1km (przyłącza do działek budowlanych do granicy pasa drogowego)
Oświetlenie uliczne
Kanalizacja deszczowa
Rezerwa terenu dla sieci T.P i sieci energetycznych (uzgodnienie z gestorami sieci)
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: Koncepcji oraz przedłożenie jej do zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie 30 dni od zawarcia umowy,
projekt budowlany - 6 egz,
projekt branży sanitarnej ( wodociąg, ks, kd) - 6 egz.
Projekt branży elektrycznej - 6 egz.
projekty wyniesienia ewentualnych kolizji - 6 egz.
projekt stałej organizacji ruchu - 4 egz.
1) Prace projektowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wiedzą techniczną, które umożliwiają Zamawiającemu uzyskanie prawomocnych decyzji: zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, pozwolenia na budowę.
2) Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykonania następujących prac:
a) opracowanie projektu budowlanego na mapach do celów projektowych w skali 1:500 sporządzenie map leży w gestii Projektanta.
 b) przygotowanie dokumentów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
c) przygotowanie dokumentów do wniosku o uzyskanie zezwolenie na realizację inwestycji,
d) przygotowanie operatu wodno-prawnego (o ile będą wymagać tego przepisy),
e) przeprowadzenie badań geologicznych i ocena warunków gruntowo-wodnych
f) opracowanie projektów branżowych i przebudowy kolizji (tam gdzie zachodzi konieczność ich opracowania),
g) opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie wszystkich uzgodnień w zakresie niezbędnym do wydania zezwolenia na realizację inwestycji,
h) opracowanie projektu wykonawczego,
i) wykaz działek do podziału,
j) przygotowanie załącznika graficznego ( nowe granice pasa drogowego z wyszczególnieniem działek projektowanego podziału). Teren opracowania objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który należy uwzględniać przy projektowaniu nowych granic pasa drogowego.
k) sporządzenie projektu podziału - (max. dwie działki)
l) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
m) projekt stałej organizacji ruchu (zatwierdzony),
n) przedmiar robót - przy założeniu etapowania inwestycji,
o) kosztorys inwestorski - przy założeniu etapowania inwestycji,
p) kosztorys ślepy (ofertowy),
r) załatwienie wszelkich prac związanych z opracowaniem projektu budowlanego w zakresie potrzebnym do realizacji inwestycji czyli uzyskanie wszelkich warunków i uzgodnień opracowanego projektu z poszczególnymi właścicielami urządzeń infrastruktury technicznej.
Dokumentacja projektowa winna być opracowana zgodnie z Prawem budowlanym, obowiązującymi normami i sztuką budowlaną. Oprócz wersji papierowej Zamawiający wymaga w wersji elektronicznej umożliwiającej jej odczytanie w programie AutoCAD (2004) i PDF i przekazana na rzecz Zamawiającego na płycie CD/DVD, natomiast dokumentacja kosztorysowa winna być przekazana w programie w jakim była opracowana oraz w PDF.
Wszystkie uzgodnienia dotyczące opracowania projektów należy uzgodnić z Zamawiającym. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca wykona aktualizację kosztorysu inwestorskiego, uwzględniając ceny materiałów, sprzętu i robocizny obowiązujące na dzień aktualizacji wyznaczony przez Zamawiającego (bez dodatkowego wynagrodzenia) w okresie ważności dokumentacji. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego bez dodatkowego wynagrodzenia..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Usługi tego samego rodzaju co zamówienie podstawowe
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie oświadczenia
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie wykazu i oświadczenia
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie oświadczenia
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie wykazu
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie oświadczenia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pisemne zobowiązanie innych podmiotów lub inny dokument wykazujący i potwierdzający, że wykonawca będzie korzystać z zasobów tych podmiotów w okresie wykonywania zamówienia stanowiącego przedmiot postępowania.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w szczególnych okolicznościach nie możliwych do przewidzenia w czasie podpisania umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.suwalki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 71 Urząd Gminy Suwałki referat ds. inwestycyjnych i gospodarczych.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.11.2011 godzina 11:00, miejsce: Siedziba Urzędu Gminy Suwałki ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki pokój    Nr 7 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU