Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Ogłoszenie - wykonanie robót obejmujących rozbudowę sieci kanalizacji

Ogłoszenie - wykonanie robót obejmujących rozbudowę sieci kanalizacji

Suwałki, dnia  29 maja 2015 r.

IG.7013.2.2015.AP

 

O G Ł O S Z E N I E

 

1.     Zwracam się z prośbą o złożenie oferty cenowej (cena brutto) na wykonanie robót obejmujących rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w  obrębie ewidencyjnym  Płociczno-Tartak na działkach o numerach ewidencyjnych 479/18, 479/21, 479/25  obejmującą  budowę :  

1)       Kanały z rur PVC-U 160 klasa S(SDR 34; SN8) – 22,00 m

2)       Kanały z rur PVC-U 200 klasa S(SDR 34; SN8) – 67,50 m

3)       Studzienki kanalizacyjne dn 425 -  7 kpl

Roboty będące przedmiotem zamówienia należy wykonać  na podstawie dokumentacji technicznej zgodnie z projektem budowlanym , specyfikacją techniczną i przedmiarem robót. Zastosowane materiały i urządzenia winne odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Norami  przenoszącymi normy europejskie, atestami i aprobatami technicznymi.

2. Zakres prac oraz odpowiedzialność wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

1)            zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej  wytyczenie obiektów oraz wykonanie bieżącej inwentaryzacji powykonawczej,

2)            poniesienie kosztów wyłączeń i włączeń dotyczących sieci i przyłączy,

3)            dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich wymaganych opinii niezbędnych do wykonania zamówienia,

4)            zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

5)            prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż.,

6)          utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

7)            uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu

9)            naprawy uszkodzonych  w trakcie realizacji inwestycji urządzeń uzbrojenia podziemnego,

10)      demontaż, naprawa, montaż ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu.

11)       ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku  z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej, na cały czas jej trwania.

12)      wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

3.         Termin wykonania robót do dnia  10 lipca 2015r.

4.         Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Suwałki ul. Świerkowa 45 pok. Nr 7 (sekretariat) w terminie do dnia 08  czerwca 2015 r. do godz. 1100.

        Do oferty należy dołączyć:   

a)   uprawnienia budowlane kierownika budowy,

b) zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego kierownika budowy

c) kosztorys ofertowy

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 czerwca 2015r. o godz. 1105 w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 22

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. (87) 5659351.


Załączniki:

1. Projekt budowlany

2. Przedmiar robót

3. Projekt umowy

4. Specyfikacja techniczna


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU