Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Ogłoszenie na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego

Ogłoszenie na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego

Suwałki, dnia  29 maja 2015 r.

IG.7013.2.2015.AP

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zwracam się z prośbą o złożenie oferty cenowej (cena brutto) na sprawowanie  kompleksowego  nadzoru inwestorskiego  nad realizacją zadania pn Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej   w  obrębie ewidencyjnym  Płociczno-Tartak na działkach   o numerach ewidencyjnych 479/18, 479/21, 479/25 

 

1.       Zakres rzeczowy  :

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w  obrębie ewidencyjnym  Płociczno-Tartak na działkach o numerach ewidencyjnych 479/18, 479/21, 479/25  .

W zakres robót wchodzi  :

1)            Kanały z rur PVC-U 160 klasa S(SDR 34; SN8) – 22,00 m

2)            Kanały z rur PVC-U 200 klasa S(SDR 34; SN8) – 67,50 m

3)            Studzienki kanalizacyjne dn 425 -  7 kpl

Szczegółowy zakres robót zawiera  dokumentacja techniczna: projekt budowlany,  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  oraz przedmiar.

2.       Do zakresu obowiązków inwestora należy:

2.1.  Zapewnienie,  nadzoru inwestorskiego przy rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej    w  obrębie ewidencyjnym  Płociczno-Tartak

2.2.  Przyjęcia praw i obowiązków  wynikających z art. 25 i 26 ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013., poz. 1409 ze zmianami), a także przejęcia czynności ciążących na Zamawiającym - Inwestorze w fazie przygotowania i realizacji inwestycji, aż do jej zakończenia  w szczególności do:

2.2.1.    Należytego zapoznania się z kompletem dokumentacji związanej z realizacją umowy  o nadzór inwestorski, w tym: z dokumentacją projektową, pozostałą dokumentacją dotyczącą inwestycji (uzgodnieniami, decyzjami, pozwoleniami, warunkami przyłączy i innymi umowami dotyczącymi inwestycji)

2.2.2.    Należytego zapoznania się ze stanem faktycznym dotyczącym nieruchomości, objętej  zadaniem,

2.2.3.    Reprezentowanie Zamawiającego na budowie, w tym uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy, sprawowanie nadzoru w zakresie zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, innymi pozwoleniami i uzgodnieniami oraz warunkami realizacji inwestycji, a także pozostałą dokumentacją formalno-prawną dotyczącą inwestycji oraz obowiązującymi normami   i przepisami, aktualnie dostępną wiedzą techniczną i sztuką budowlaną

2.2.4.    Sprawdzanie jakości, zatwierdzanie wykonywanych robót, materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem w szczególności w celu zapobiegania zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie czy zamiennych nieobjętych dokumentami Zamawiającego,

2.2.5.    Kontrolowanie zgodności wykonania robót z projektem oraz umową wykonawczą, kontroli prawidłowości dokonywanych przez Wykonawcę wpisów do Dziennika Budowy, a także dokonywania wpisów do Dziennika Budowy w ramach powierzonych obowiązków nadzoru,

2.2.6.    Współpraca z Zamawiającym, projektantem i wykonawcą robót budowlanych
w zakresie realizowanych robót budowlanych i niezbędnym dla prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego w celu bieżącego i sprawnego rozwiązywania problemów pojawiających się  w trakcie realizacji inwestycji.

2.2.7.         Nadzorowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa, ustaleń planu BIOZ,

2.2.8.    Zawiadamianie Inwestora o konieczności zawiadomienia właściwych organów
o naruszeniach prawa budowlanego, stwierdzonych w trakcie realizacji inwestycji,  a w przypadku gdy roboty budowlane są prowadzone w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych - wstrzymanie prac i niezwłoczne zawiadomienie o tym Zamawiającego,

2.2.9.    Informowanie o postępach w realizacji prac, w tym:

a)          Każdorazowo pisemne informowanie Zamawiającego w przypadku trudności w realizacji robót, postępie prac uniemożliwiającym dotrzymanie terminów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b)           Informowanie z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach, w tym również    o nieprawidłowościach i wadach czy zaniedbaniach występujących podczas realizacji robót budowlanych oraz o podejmowanych działaniach zapobiegawczych oraz naprawczych, a także do proponowania sposobu ich usunięcia,

2.2.10.          Weryfikacja i ocena dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych, związanych z robotami zanikającymi i ulegającymi zakryciu, odbiorem końcowym robót budowlanych, w tym dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia z Wykonawcą (a także jego rozliczenie wobec podwykonawców robót budowlanych), atestów, certyfikatów, wyników pomiarów itp.

2.2.11.           W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania prac przez Wykonawcę robót budowlanych - uczestniczenie w czynnościach inwentaryzacyjnych robót budowlanych  i robotach zabezpieczających, weryfikacja protokołu inwentaryzacji robót, udział w odbiorze robót przerwanych i zabezpieczających,

2.2.12.     Wskazywanie ewentualnych braków, usterek i wad, potwierdzanie ich usunięcia,

2.2.13.     Wydawanie pisemnych opinii, udzielanie pisemnych wyjaśnień, analiz itp. w przypadku powstania kwestii spornych, wymagających rozstrzygnięcia lub budzących wątpliwości  z zakresu realizowanego procesu inwestycyjnego,

2.2.14.          Potwierdzanie robót faktycznie wykonanych, w tym ich jakości, zużycia materiałów, potwierdzanie faktu usunięcia wad,

2.2.15.     Opiniowanie składanych przez Wykonawcę propozycji wykonania robót uzupełniających, zamówień dodatkowych, wszelkich zmian w stosunku do realizowanego projektu, w tym sporządzanie protokołów konieczności w celu akceptacji przez Zamawiającego,

2.2.16.          Sporządzanie kosztorysów inwestorskich robót dodatkowych, czy uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, udzielonych do czasu zakończenia inwestycji,

2.2.17.     Uczestniczenie w odbiorach robót budowlanych, w tym w czynnościach prób, pomiarów, badań itp., a w przypadku wykrycia lub ujawnienia się wady robót budowlanych w okresie rękojmi lub gwarancji - udział  w czynnościach (spotkania, udzielanie wyjaśnień, wydawanie opinii, dokonywanie ustaleń) wymagających wg Zamawiającego obecności inspektora nadzoru

2.2.18.          Wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych, poleceń Zamawiającego oraz tych które wynikają z nadzoru autorskiego,

2.2.19.     Wykonywanie innych niewymienionych powyżej czynności, których podjęcie jest niezbędne do osiągnięcia celu oznaczonego w umowie.

2.2.21. Dojazd oraz wszelkie koszty związane ze swoją obecnością na budowie oraz realizacją przedmiotu umowy (odzież ochronna itp.) Wykonawca zapewnia na swój koszt we własnym zakresie.

3.       Termin wykonania nadzoru inwestorskiego

Od dnia podpisania umowy na nadzór do  zakończenia budowy ( przewidywany termin  odbioru końcowego wykonania robót do  10.07.2015 r.)  z zastrzeżeniem, że termin świadczenia usług jest tożsamy  z terminem wykonania umowy na roboty budowlane, nastąpi wraz  z ostatecznym odbiorem robót i rozliczeniem.

4. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Suwałki ul. Świerkowa 45 pok. Nr 7 (sekretariat)  w terminie do dnia  08.06.2015r. do godz. 930.

Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 08.06.2015r. do godz. 940. w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 16.

Osobą uprawnioną do kontaktów  jest: Alicja Przekop  (pokój Nr 139), tel. (87) 5659351.

5.  Do oferty należy dołączyć:   

a)   uprawnienia do sprawowania nadzoru inwestorskiego ,

b) zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

Uwaga: Projekt budowlany na budowę sieci wodociągowej na stronie internetowej Urzędu Gminy http://gmina.suwalki.pl/  w zakładce przetargi, przetarg pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w  obrębie ewidencyjnym  Płociczno-Tartak na działkach  o numerach ewidencyjnych 479/18, 479/21, 479/25  .


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU