Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  OGŁOSZENIE O PRZETARGU W DRODZE SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W DRODZE SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH

Suwałki, dnia 24 październik 2017 r.


Or.6840.1.2017.HB

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W DRODZE SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH

 

Gmina Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki ogłasza przetarg publiczny w formie pisemnego składania ofert na sprzedaż niżej wymienionego zbędnego składnika majątkowego:

 

Lp.

Nazwa składnika majątkowego

Nr

inwentarzowy

Rok produkcji /wytworzenia

Cena

wywoławcza

1

Samochód specjalny pożarniczy JELCZ 325 GCPR nr rejestracyjny BS 79475

VII/1/03

1989

5 000,00 zł netto

 

Przetarg odbędzie się w dniu 09 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki.

 

Informacji dotyczących wymienionego składnika majątkowego można uzyskać w dni robocze w godzinach 7.15-15.15 pod numerem telefonu 87 565 93 00, bądź osobiście w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki w pok. nr 8.

 

Wyżej przedstawiony przedmiot można oglądać przy remizie OSP w Sobolewie w dniach od 24.10.2017 r. do 08.11.2017 r. w godzinach 7.15-15.15 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym po numerem telefonu 87 565 93 00.

 

Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem składnika majątku ruchomego wymienionego w tabeli, mogą składać pisemne oferty zawierające:

 

a)     dane oferenta; w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania) natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek; nazwę, adres i siedzibę

b)     cenę oferowaną za składniki majątku ruchomego,

c)     warunki zapłaty za zakupiony składnik majątkowy,

e)    oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem mienia ruchomego lub że ponosi odpowiedzialność za skutki rezygnacji z oględzin.

Oferty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego JELCZ” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy do 09.11.2017 r. do godz. 10.00.

 

Komisja przetargowa odrzuca oferty, które zostały złożone po terminie lub w niewłaściwym  miejscu bądź gdy nie zawierają wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inna wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

Po zatwierdzeniu protokołu z przetargu wystawiana jest faktura, którą nabywca zobowiązany jest opłacić w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania faktury.

Umowa sprzedaży zawarta zostanie w dniu wystawienia faktury. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

 

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyn.

 

                                                                                                            (-) Wójt Gminy Suwałki


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU