Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Suwałki: Rozbudowa budynku o magazyn sprzętu sportowego z zewnętrzną instalacją elektryczną na działce nr geod. 61 w miejscowości Przebród gm. Suwałki

Suwałki: Rozbudowa budynku o magazyn sprzętu sportowego z zewnętrzną instalacją elektryczną na działce nr geod. 61 w miejscowości Przebród gm. Suwałki


Suwałki, dnia 26  marca 2015 roku

IG.271.1.2015.JK

OGŁOSZENIE


Suwałki: Rozbudowa budynku o magazyn sprzętu sportowego z zewnętrzną instalacją elektryczną na działce nr geod. 61 w miejscowości Przebród gm. Suwałki
Numer ogłoszenia: 42489 - 2015; data zamieszczenia: 26.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suwałki , ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5662136, faks 087 5662136.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.suwalki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku o magazyn sprzętu sportowego z zewnętrzną instalacją elektryczną na działce nr geod. 61 w miejscowości Przebród gm. Suwałki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Rozbudowa budynku o magazyn sprzętu sportowego, który dobudowany będzie do południowej ściany sali sportowo widowiskowej nawiązując do istniejącego kompleksu sportowego i będzie z nim związany funkcjonalnie. Jednokondygnacyjny magazyn wykonany będzie w technologii tradycyjnej i tak jak sala sportowo-widowiskowa i łącznik przykryty będzie dachem łukowym o konstrukcji samonośnej. Ogrzewanie magazynu przewidziano za pomocą grzejników elektrycznych. Zakres robót: Rozbiórka części ściany szczytowej w miejscach projektowanych drzwi z sali sportowo-widowiskowej do magazynu. Wykonanie ław i ścian fundamentowych. Wymurowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych z pustaków ceramicznych. Wykonanie posadzki na gruncie. Wykonanie stropu żelbetowego. Wykonanie wentylacji. Montaż pokrycia dachu. Wykonanie instalacji elektrycznej. Prace wykończeniowe wewnątrz magazynu. Prace wykończeniowe na elewacjach. Zasilanie magazynu sali sportowej. Zasilanie magazynu sali sportowo-widowiskowej wykonać z istniejącej rozdzielni głównej sali sportowej RS za wyłącznika głównego prądu. Z RS wyprowadzić przewód YDY 5x6 ułożony w istniejącej rurze ochronnej i wprowadzić do złącza kablowego ZK hali sportowej. W ZK zabudować puszkę i połączyć za pomocą złączek ZUG z projektowanym kablem YKY 5x6 mm² dł. 46 (56)m do projektowanej tablicy RE magazynu. Zakres robót: Zewnętrzną doziemną instalację elektryczną. Wewnętrzne linie zasilające. Rozdzielnia elektryczna. Instalacja oświetlenia ogólnego. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V. Instalacja grzejników elektrycznych (4x1040W. Ochrona przeciwpożarowa. Instalacja odgromowa i przeciwprzepięciowa z pomiarami. Ochrona od porażeń, połączenia wyrównawcze i uziemienia z pomiarami. Gabaryty budynku - 7,14 m x 13,72 m Wysokość okapu mierzona od średniego poz. terenu przy elewacji frontowej - 3,20 m Wysokość kalenicy mierzona od średniego poz. terenu przy elewacji frontowej - 6,16 m Projektowany magazyn służyć będzie głównie do przechowywania składanych trybun i krzeseł. Pomieszczenie magazynu dostępne będzie przez dwie pary dwuskrzydłowych drzwi bezpośrednio z sali sportowo - widowiskowej. Szczegóły zakresu robót opisane są w projekcie budowlanym, przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • do 50 % zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.26.11.00-5, 45.26.22.10-6, 45.26.25.00-6, 45.26.24.10-8, 45.26.10.00-4, 45.32.20.00-6, 45.43.00.00-0, 45.44.21.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 7.1. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w sposób stosowny do jego formy. Wadium może być wniesione w: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 7.2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na rachunek banku Bank Pekao S.A. O/Suwałki 62 1240 5891 1111 0000 5748 9764 Zaleca się, by wadium w formie poręczeń lub gwarancji składać w oryginale. 7.3. Wadium w zakresie zabezpieczenia zawarcia umowy musi uwzględniać wszystkie okoliczności jego zatrzymania przez Zamawiającego, wymienione w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy i zabezpieczać ofertę przez cały okres związania nią tj. 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od upływu terminu składania ofert. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium odpowiadającego powyższym wymaganiom wyklucza się z udziału w postępowaniu. 7.4. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. 7.5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7.6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7.7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia wykonawcy.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykaz robót - zgodnie z załącznikiem nr 4 wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień w zakresie wykonywania robót budowlanych odpowiadających rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 180 000,00zł (brutto) - osobno każda robota.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia wykonawcy.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykaz osób -zgodnie z załącznikiem nr 3 wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej: a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, 3 letni staż w pełnieniu funkcji kierownika budowy, b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych do kierowania robotami w zakresie instalacji sanitarnych, c) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami w zakresie instalacji elektrycznych.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia wykonawcy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień w zakresie wykonywania robót budowlanych odpowiadających rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 180000,00 zł (brutto) - osobno każda robota.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

harmonogram rzeczowo - finansowy sporządzony w układzie miesięcznym.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin gwarancji - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: 16.1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach: a) w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu przetargu i/lub opóźnienia Zamawiającego w podpisaniu umowy, b) w przypadku opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu placu budowy, c) w przypadku braków lub wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy (np. pozwolenia na budowę), o ile Zamawiający zobowiązany jest do przekazania takich dokumentów wykonawcy, d) opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych, e) zawieszenia robót przez Zamawiającego, f) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, g) wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada wykonawca, h) zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny do dostosowania się wykonawcy do takiej zmiany, i) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona; 16.2. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach: a) zmiana stawki urzędowej podatku VAT, b) rezygnacji z części robót, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy - o wartość niewykonanych robót. c) przypadku wykonania robót zamiennych wpływających na podniesienie standardu, walorów użytkowych lub uzasadnionych innymi względami zmian rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie. 16.3. Inne zmiany: a) w zakresie kluczowego personelu wykonawcy lub Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze, b) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego: - powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy, - zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ, c) w zakresie kolejności i terminów wykonywania robót wskazanych w harmonogramie, d) w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. 16.4. Warunki zmian: a) inicjowanie zmian - na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego, b) uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót, c) forma zmian - aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.suwalki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Suwałki, ul Świerkowa 45, 16-400 Suwałki pok. nr 141.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Suwałki, ul Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pok. nr 7 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU