Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Uchwała Nr XXIX/254/13 Rady Gminy Suwałki

Uchwała Nr XXIX/254/13 Rady Gminy Suwałki

  

UCHWAŁA NR XXIX/254/13 RADY GMINY SUWAŁKI


z dnia 25 marca 2013 r.


w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2013 roku.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 230, poz. 1373, z 2012 r. poz. 908, poz. 985) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki 2013 roku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXX/307/09 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Suwałki i dalszego z nimi postępowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

 

Maciej Suchocki

 
 
Załącznik do Uchwały Nr XXIX/254/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 marca 2013 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2013 roku


I Celem Programu jest zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez:

 1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

 2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

 3. odławianie bezdomnych zwierząt;

 4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

 5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

 6. usypianie ślepych miotów;

 7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

 8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

II. Sposób realizacji celów programu.

 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt .

Gmina Suwałki nie posiada własnego schroniska. Podpisała umowę z Schroniskiem Hodowlą Psów Rasowych Schronisko - „SIANOŻĘĆ" ul. Sianożęć 3A, 16-402 Suwałki, na przyjęcie psów, przechowywanie psów, właściwego ich traktowania, zapewnienia im opieki, nadzoru weterynaryjnego i prowadzenia ewidencji zwierząt.

 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami sprawowana będzie w przypadku pojawienia się kotów na terenie gminy i otrzymaniu informacji o miejscu ich przebywania. Pomoc potrzebującym zwierzętom, szczególnie w przetrwaniu trudnego okresu zimowego polegać będzie na dokarmianiu suchą karmą wykładaną w miejscach przebywania kotów.

 1. Odławianie bezdomnych zwierząt.

Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Suwałki ma charakter stały i odbywa się stosownie do napływających od mieszkańców i instytucji informacji o bezdomnych zwierzętach. Bezdomne zwierzęta odławiane przez pracowników Urzędu Gminy Suwałki, oraz przez przedsiębiorcę prowadzącego schronisko , z którym Gmina Suwałki ma podpisaną umowę na odbiór i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Zwierzęta po odłowieniu przekazywane są do schroniska.

 1. Wprowadzanie obligatoryjnej kastracji i sterylizacji psów przebywających w schronisku dla zwierząt.

W celu ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt planuje się obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt odłowionych na terenie gminy i trafiających do schroniska co powinno ograniczyć problem niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt.

Pies, który opuszcza schronisko będzie poddany zabiegowi kastracji bądź sterylizacji oraz wszczepieniu „chipa".

 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

Właściciel schroniska będzie czynił starania o poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku. Psy odłowione z terenu Gminy Suwałki właściciel schroniska będzie przekazywał do adopcji nowym właścicielom.

 1. Usypianie ślepych miotów.

W oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) dopuszcza się w określonych przypadkach usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt. Czynność ta będzie wykonana wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia zgodnie z zasadami sztuki lekarsko - weterynaryjnej.

 1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

Zwierzęta gospodarskie, które w jakikolwiek sposób stały się bezdomne (uciekły, zabłąkały się, zostały porzucone),będą przekazane do gospodarstwa, które zapewni zwierzęciu właściwe warunki bytowania.

 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Wójt Gminy poprzez zawarcie umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt lub lekarzem weterynarii w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym.

 1. Realizację zadań, o których mowa w pkt 4, pkt 5, pkt 6 będzie powierzona podmiotowi prowadzącemu schronisko.

III Finansowanie działań.

Koszty realizacji programu ponosi Gmina Suwałki.

Gmina Suwałki w roku 2013 na cel związany z bezdomnością i opieką psów w schronisku zamierza przeznaczyć środki finansowe w wysokości 294 000,00 zł w tym:

 1. pobyt psów w schronisku, właściwe traktowanie i odżywianie, zapewnienie opieki i nadzoru weterynaryjnego, prowadzenie ewidencji zwierząt, podejmowanie działań zmierzających do adopcji psów i wszczepieniu „chipa" - 261 012,00 zł,

 2. sterylizacja , kastracja, usypianie ślepych miotów - 7 847,00 zł,

 3. dokarmianie kotów w okresie jesienno - zimowym - 4 941,00 zł,

 4. pomieszczenie gospodarcze dla zwierząt gospodarskich. Zapewnienie właściwych warunków bytowania (pasza , opieka weterynaryjna) - 4 200,00 zł,

 5. całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 12 000,00 zł

- transport i zabiegi weterynaryjne - 4 000,00 zł.

Środki finansowe będą wydatkowane poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU