Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Wnioski do pobrania

Wnioski do pobrania


Plik do pobraniaGOPS oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego
Plik do pobraniaGOPS - oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu
Plik do pobraniaGOPS - oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
Plik do pobraniaGOPS - oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opadatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
Plik do pobraniaGOPS - oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Plik do pobraniaGOPS - oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w w hektarach przeliczeniowych
Plik do pobraniaGOPS - oświadczenie członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
Plik do pobraniaGOPS - oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
Plik do pobraniaGOPS - oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne
Plik do pobraniaGOPS - oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów
Plik do pobraniaGOPS - oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie
Plik do pobraniaGOPS - oświadczenie o terminie i okresie na jai został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy
Plik do pobraniaGOPS - oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły
Plik do pobraniaGOPS - oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania
Plik do pobraniaGOPS - oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej
Plik do pobraniaGOPS - oświadczenie o wysokości składek na ubezpiecznie zdrowotne
Plik do pobraniaGOPS - oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych
Plik do pobraniaGOPS - oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
Plik do pobraniaGOPS - wniosek do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
Plik do pobraniaGOPS - wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
Plik do pobraniaGOPS - wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Plik do pobraniaGOPS - wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
Plik do pobraniaGOPS - wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnayjnego
Plik do pobraniaGOPS - wnosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków
Plik do pobraniaGZEAS - Ogólne zasady tworzenia i działania niepublicznych form wychowania przedszkolnego
Plik do pobraniaGZEAS - Rejestracja placówek niepublicznych
Plik do pobraniaGZEAS - Wniosek o rejestrację niepublicznej placówki oświatowej wraz z wykazem załączników
Plik do pobraniaReferat ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych - Karta informacyjna Zezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok i ich części
Plik do pobraniaReferat ds. Inwestycyjnych i gospodarczych - Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Plik do pobraniaReferat ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych - Wniosek o pomoc w usunięciu azbestu
Plik do pobraniaReferat ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych - Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części
Plik do pobraniaReferat ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych - Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
Plik do pobraniaReferat ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Plik do pobraniaReferat ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych - Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi
Plik do pobraniaReferat ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych - Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku
Plik do pobraniaReferat ds. Inwestycyjnych i gospodarczych - Wniosek o zatwierdzenie podziału działki
Plik do pobraniaReferat ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych - Zezwolenie na uprawę maku i konopi
Plik do pobraniaReferat ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usuniecie drzew
Plik do pobraniaReferat ds. Organizacyjnych, Obywatelskich i Obronnych zał. 07 doc WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW.doc
Plik do pobraniaReferat ds. Organizacyjnych, Obywatelskich i Obronnych pdf - WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
Plik do pobraniaReferat ds. Organizacyjnych, Obywatelskich i Obronnych zał 02 ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO
Plik do pobraniaReferat ds. Organizacyjnych, Obywatelskich i Obronnych zał 03 ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE
Plik do pobraniaReferat ds. Organizacyjnych, Obywatelskich i Obronnych zał 04 ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO
Plik do pobraniaReferat ds. Organizacyjnych, Obywatelskich i Obronnych zał 05 ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z POBYTU CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE
Plik do pobraniaReferat ds. Organizacyjnych, Obywatelskich i Obronnych zał 8 pdf WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORÓW MELDUNKOWYCH
Plik do pobraniaReferat ds. Organizacyjnych, Obywatelskich i Obronnych zał. 06 doc WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA ZE ZBIORÓW MELDUNKOWYCH.doc
Plik do pobraniaReferat ds. Planowania Przestrzennego. Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Plik do pobraniaReferat ds. Planowania Przestrzennego. Wniosek o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Plik do pobraniaReferat ds. Planowania Przestrzennego. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Plik do pobraniaReferat ds. Planowania Przestrzennego. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Plik do pobraniaReferat ds. Planowania Przestrzennego. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Plik do pobraniaReferat ds. Planowania Przestrzennego. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Plik do pobraniaReferat ds. Planowania Przestrzennego. Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porzadkowym
Plik do pobraniaReferat ds. Planowania Przestrzennego. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki
Plik do pobraniaReferat ds. Planowania Przestrzennego. Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Plik do pobraniaReferat ds. Polityki Społ‚eczno-Gospodarczej Wzór 05doc Wniosek o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.doc
Plik do pobraniaReferat ds. Polityki Społ‚eczno-Gospodarczej Wzór 06doc Wniosek o wydanie zaświadczenia na korzystanie z zezwolenia.doc
Plik do pobraniaReferat ds. Polityki Społ‚eczno-Gospodarczej Wzór 07 doc oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.doc
Plik do pobraniaReferat ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej - instrukcja wypełniania wniosku o wpis do ewidencji dzialalności gospodarczej
Plik do pobraniaReferat ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej ewidencja innych obiektów, w których świadczone są… usługi hotelarskie
Plik do pobraniaReferat ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej - wniosek o wpis do ewidencji dzialalności gospodarczej
Plik do pobraniaReferat ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej Oferta na realizację zadania publicznego
Plik do pobraniaReferat Finansowy Wzór 01 doc Odroczenie terminu pł‚atnoś›ci podatku
Plik do pobraniaReferat Finansowy Wzór 02.doc. Rozł‚ożenie na raty zapł‚aty podatku.doc
Plik do pobraniaReferat Finansowy Wzór 03.doc. Ulgi inwestycyjne w podatku rolnym.doc
Plik do pobraniaReferat Finansowy Wzór 04.doc. Ulga z tytuł‚u nabycia gruntów w podatku rolnym.doc
Plik do pobraniaReferat Finansowy Wzór 05.doc. Ulgi Ĺźołnierskie w podatku rolnym.doc
Plik do pobraniaReferat Finansowy Wzór 06 doc Zaświadczenia wydawane przez organ podatkowy.doc
Plik do pobraniaReferat Finansowy Wzór 07 doc oś›wiadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolnych.doc
Plik do pobraniaReferat Finansowy Wzór 08.doc. Oś›wiad. o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.doc
Plik do pobraniaReferat Finansowy Wzór 09 doc Oś›wiadczenie o powierzchni użytków rolnych
Plik do pobraniaReferat Finansowy Wzór 10 doc Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
Plik do pobraniaReferat Finansowy Wzór 11 doc Deklaracja na podatek od nieruchomości
Plik do pobraniaReferat Finansowy Wzór 12 doc Deklaracja na podatek rolny
Plik do pobraniaReferat Finansowy Wzór 13 doc Deklaracja na podatek leśny

© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU