Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Zakup lekkiego samochodu strażackiego wraz z dodatkowym wyposażeniem.

Zakup lekkiego samochodu strażackiego wraz z dodatkowym wyposażeniem.

Suwałki, dnia 24 lutego 2015 roku

O G Ł O S Z E N I E

Turówka Nowa: Zakup lekkiego samochodu strażackiego wraz z dodatkowym wyposażeniem
Numer ogłoszenia: 24889 - 2015; data zamieszczenia: 24.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Turówce Nowej , Turówka Nowa 3, 16-402 Turówka Nowa, woj. podkarpackie, tel. 507 155 250, faks 87 566 21 36.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.suwalki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup lekkiego samochodu strażackiego wraz z dodatkowym wyposażeniem.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Samochód lekki na podwoziu picup 4x4 o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 500 kg z podwójną kabiną, 4-drzwiowy, fabrycznie przystosowany do przewozu 5 osób i posiadający wydzieloną skrzynię ładunkową z tylną klapą otwieraną do pozycji poziomej, w zabudowie odpornej na korozje - kompozytowej (z dopuszczeniem stali i aluminium), spełniający wymagania normy EURO 5, wraz z dodatkowym wyposażeniem..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.03.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 5 000,00 zł, słownie pięć tysięcy złotych. Wykonawca może wnieść wadium w każdej formie przewidzianej w ustawie Prawo zamówień publicznych. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie niepieniężnej należy załączyć do oferty lub złożyć w terminie (do upływu terminu na składanie ofert) w sekretariacie zamawiającego. Rachunek bankowy zamawiającego: Bank Spółdzielczy SA nr 30 9359 0002 0025 9251 2000 0001 z dopiskiem: Wadium - Zakup lekkiego samochodu strażackiego w raz z dodatkowym wyposażeniem Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie (najpóźniej do upływu terminu na składanie ofert) znajdzie się na koncie Zamawiającego.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2.
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w tym dostawę co najmniej 1 pojazdu pożarniczego (wozu strażackiego) o wartości minimum 200 000 złotych brutto, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; Dowodami, o których mowa powyżej są: a)poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert; b)w przypadku zamówień na dostawy - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a.
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2.
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2.
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•    zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
•    1 - Cena - 90
•    2 - termin wykonania dostawy - 10
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: 1. Zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli konieczność zmiany terminu nie wynika z przyczyn zależnych od Wykonawcy takich jak: a) wystąpienia procedury odwoławczej, b) wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Zamawiający może przesunąć termin wykonania umowy w przypadkach, o których mowa powyżej na pisemny wniosek Wykonawcy wraz z jego uzasadnieniem, jeżeli uzna, że uzasadnienie konieczności zmiany terminu jest nie do zakwestionowania. Termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.suwalki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.03.2015 godzina 10:15, miejsce: ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki w sekretariacie Urzędu Gminy Suwałki..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności aktywizacji lokalnych społeczności, Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU