Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie gminy Suwałki do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych  i punktów przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2021/2022..

 

Podstawa prawna:

 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022 odbywa się na podstawie:

1)     Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.);

2)     Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1737);

3)     Uchwały Nr XIV/147/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suwałki, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 6207);

4)     Zarządzenia Nr 243/21 Wójta Gminy Suwałki z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2020/2021 oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

 

Szanowni Państwo!

 

   Przyjmowanie dzieci do  oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych  szkołach podstawowych  oraz punktów przedszkolnych odbywa się  zgodnie  z rozdziałem 6 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), która potwierdziła dotychczasową zasadę, że w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie danej gminy. Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują dzieci urodzone w latach 2015-2018 mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Suwałki.

Kandydaci  zamieszkali poza terenem gminy mogą być przyjęci, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i jeżeli  oddział przedszkolny   zorganizowany w publicznej   szkole podstawowej, czy też punkt przedszkolny dysponuje  wolnymi miejscami.  

Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana w danej szkole.

 

   Od dnia 1 września 2021 r.  wychowanie przedszkolne na terenie Gminy Suwałki będzie realizowane w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych oraz punktach przedszkolnych funkcjonujących przy tych szkołach.

bn202001291826322.jpg

Ważne!  Rodzice dzieci przyjętych  i uczęszczających do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych funkcjonujących przy tych szkołach nie muszą brać udziału  w postępowaniu rekrutacyjnym. Wystarczy, iż na 7 dni przed terminem rozpoczynającym rekrutację do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego  szkole podstawowej, złożą na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w szkole podstawowej , w której zorganizowano dany oddział przedszkolny lub przy której funkcjonuje punkt przedszkolny. 

 

Na wolne miejsca  zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

Definicje/ słowniczek

Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania  rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy ( art. 26§ 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm. )

Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2021/2022. 

Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 odbywa się na podstawie:

 

1)       Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.);

2)       Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1737);

3)       Uchwały Nr XXIX/238/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 marca  2017 r. w sprawie określenia  kryteriów obowiązujących w  postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki.

4)       Zarządzenia Nr 244/21 Wójta Gminy Suwałki z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2021/2022 oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

 

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.


bn202001291829562.jpg

Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych