z201902121138362.jpg

“Dotacje na Innowacje” “Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 Tytuł projektu

 Suwalski internet równych szans

 Numer projektu

 POIG.08.03.00-20-063/10-00

 Zakres projektu

Celem ogólnym projektu jest zapewnienie do końca X 2012 r. (oraz przez kolejne 5 lat po zakończeniu projektu w okresie jego trwałości) pełnoprawnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym – poprzez zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – w Mieście Suwałki oraz w Gminie Suwałki i Raczki -120 gospodarstw domowych zostanie objętych wsparciem.

Cele szczegółowe projektu to:

1.   zapewnienie dla 120 Beneficjentów Końcowych (BK) komputerów z oprogramowaniem i dostępem do Internetu o przepustowości co najmniej 512 kb/s w okresie realizacji i trwałości projektu

2.   nabycie przez 120 BK kompetencji w zakresie obsługi komputera i korzystania z Internetu, dzięki szkoleniom stacjonarnym,

3. realizacja działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego na obszarze objętym  projektem poprzez zorganizowanie „świetlic internetowych” wyposażonych w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu w jednostkach podległych Miastu Suwałki oraz Gminie Suwałki i Raczki

4.   zmniejszenie skali wykluczenia cyfrowego na terenie Miasta Suwałki oraz Gminy Suwałki i Raczki

5.   wyrównanie różnic edukacyjnych, kulturowych i zawodowych na terenie Miasta Suwałki oraz Gminy Suwałki i Raczki

6.    poprawa umiejętności informatycznych mieszkańców Miasta Suwałki oraz Gminy Suwałki i Raczki.

Projekt bezpośrednio przyczynia się do realizacji Działania 8.3 POIG, ponieważ przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu osób spełniających kryteria grupy docelowej przez zapewnienie im odpowiednich narzędzi (komputery z oprogramowaniem, dostęp do Internetu) i przeszkolenie. W znacznym stopniu przyczyni się do zmniejszenia problemu wykluczenia cyfrowego na obszarze objętym projektem  poprzez dofinansowanie kosztów działań koordynacyjnych w jednostkach podległych. Realizacja projektu upowszechni dostęp do szerokopasmowego Internetu wśród osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Zwiększy się świadomość osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w zakresie korzystania z technologii informacyjnych.

Termin realizacji

projektu

 1.11.2010 – 31.03.2013

 Całkowita wartość projektu

 1 729 733,00 PLN

 Źródła

dofinansowania

– płatność z budżetu środków europejskich: 1 461 679,04 PLN (85%)– dotacja celowa z publicznych środków krajowych: 257 943,36 PLN (15%)

 Wartość

dofinansowania

 1 719 622,40 PLN

Procedura zgłaszania awarii sprzętu komputerowego.

 

Użytkownicy komputerów samodzielnie zgłaszają problemy techniczne do Gwaranta, którym jest Fujitsu Polska.

Zgłoszenia awarii dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 18:00 dzwoniąc na numer 801 300 100

lub z tel. komórkowych 22 398 13 60 w trakcie rozmowy z konsultantem należy podać numer seryjny umieszczony na sprzęcie.

 

W przypadku monitora jest to numer widoczny na białej naklejce umieszczonej z tyłu monitora. Numer ten jest umiejscowiony nad kodem kreskowym. W przypadku jednostki centralnej jest on umieszczony na górnej powierzchni obudowy komputera i napisany największymi literami.

Te same numery znajdują się też na "Protokole zdawczo-odbiorczym", który to protokół każdy użytkownik komputera osobiście podpisał przy odbiorze sprzętu komputerowego i pieczołowicie przechowuje jako jedyny dowód potwierdzający legalne posiadanie sprzętu.

 

Podany wyżej sposób jest jedyną formą dochodzenia roszczeń gwarancyjnych ponieważ zarówno Urząd Gminy Suwałki jak i sprzedawca sprzętu nie posiadają kompetencji (stosownego upoważnienia od Fujitsu Polska) do podejmowania w tej sprawie własnych kroków co oznacza, że nie mogą oni świadczyć napraw gwarancyjnych.

 

Jeżeli w trakcie rozmowy z konsultantem Fujitsu okaże się, że nastąpiła awaria niepodlegająca naprawie gwarancyjnej należy zgłosić to do Specjalisty IT lub w sytuacjach szczególnych do Urzędu Gminy. W takim przypadku należy liczyć się z poniesieniem kosztów związanych z usunięciem niesprawności sprzętu lub oprogramowania.

 

Specjalista ITR - Urząd Gminy Suwałki - 87 565 93 00


Opiekun Projektu – Urząd Gminy Suwałki

Dariusz Saweliew
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ankieta dla beneficjentów  projektu Suwalski Internet Równych Szans

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach prowadzi badania naukowe dotyczące "Wpływu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na udział gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gospodarce elektronicznej".

Grupą docelową badania są osoby, które skorzystały ze wsparcia w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.  W przypadku Gminy Suwałki był to projekt pt. „Suwalski  Internet Równych Szans”. Badania są realizowane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Dane jednostkowe uzyskane z anonimowych ankiet zostaną poddane analizie, a opracowane wyniki badań zaprezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Zwracamy się do Państwa tj. uczestników projektu „Suwalski  Internet Równych Szans” do wypełnienia ankiety znajdującej się pod adresem:


http://www.dchalimoniuk.uph.edu.pl/ankieta/ankieta.html


Bardzo dziękujemy za współpracę i pomoc przy realizacji badania.

Beata Maksimowicz
Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
Urząd Miejski w Suwałkach ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki
tel. 87 562 81 36 fax. 87 562 80 96

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych