Suwałki, dnia 9 kwietnia 2021 roku

PP.6733.2.2021.ID


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamia się,  że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 25 stycznia 2021 roku, uzupełniony w dniu 12 lutego 2021 roku, PGE Dystrybucja S.A., w imieniu którego działa pełnomocnik Tomasz Janiszewski, ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno – kablowej nN 0,4kV na działce nr geod. 31 położonej w obrębie Bród Nowy w gminie Suwałki.

Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest brak możliwości zaskarżenia niniejszej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie może być wycofane.          


(-) Wójt Gminy Suwałki


 


 


Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych