Suwałki, dnia 09 lutego 2021 roku
In.6220.26.2020.SR
 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SUWAŁKI


    Na podstawie art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) informuję, iż Wójt Gminy Suwałki działając na wniosek z dnia 05 lutego 2021 roku wydał postanowienie znak In.6220.26.2020.SR z dnia 08 lutego 2021 roku zawieszające postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie pola karawaningowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, (na którą składają się: przyłącza i instalacje wodnokanalizacyjne, elektroenergetyczne, oraz utwardzenie i zagospodarowanie terenu obiektami rekreacyjnymi małej architektury) pn. „Zagospodarowanie terenu na kamper park nad jeziorem Wigry” na działce o nr geod. 304  obręb Leszczewek, miejscowość Stary Folwark, gmina Suwałki, powiat suwalski, województwo podlaskie do czasu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    Z treścią wydanego postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, w referacie ds. inwestycyjnych i gospodarczych, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Suwałki jest: Wójt Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, tel. 875659300, e-mail sekretariat@gmina.suwalki.pl
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@gmina.suwalki.pl
Dane są przetwarzane w celu ustalania wpływu realizacji inwestycji na środowisko.
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż na podstawie przepisów prawa.
Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat.
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.   
Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.   
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych