Suwałki, dnia 12 marca 2021 roku

PP.6733.4.2021.ID

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 293 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 26 lutego 2021 roku, uzupełniony w dniu 9 marca 2021 roku PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Michał Kaźmierczak, JKCOMPLEX s.c., ul. Kopernika 9 lok. 9, 15-377 Białystok zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrzno - kablowych SN 20kV i nn 0,4kV, złącz kablowych nn 0,4kV na działkach nr geod. 162, 171, 163/1, 168/2, 169/2, 149, 145/2, 150, 145/1, 163/2, 148, 57, 50/4, 50/3, 50/2, 51, 52, 200, 58, 59, 60, 61, 56, 71, 64/6, 70, 64/1, 64/5, 64/3, 65/5, 65/1, 65/3, 69/1, 72, 49 położonych w obrębie Magdalenowo i Wigry w gminie Suwałki, działkach nr geod. 20/1, 21, 22, 24, 30, 31, 32/1, 32/2, 27/3, 28/3, 28/5, 102, 103 położonych w obrębie Czerwony Folwark i działkach nr geod. 37, 32, 33 położonych w obrębie Burdeniszki w gminie Suwałki.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o przepisy odrębne.

            Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski. 

(-) Wójt Gminy Suwałki

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych