Suwałki, dnia 31 maja 2021 roku

PP.6733.6.2020.JM

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

           

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamia się,  że zostało wydane postanowienie o sprostowaniu omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PP.6733.6.2020.JM z dnia 17 września 2020 roku ustalonej na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach, ul. Ogrodowa 57, 16-400 Suwałki  dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu przez rzekę Czarna Hańcza w ciągu drogi powiatowej Nr 1143B Potasznia – Osowa w km 0+101 wraz z dojazdami na działce nr geod. 122 położonej w miejscowości Osowa w gminie Suwałki.

           (-) Wójt Gminy Suwałki

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych