Ogłoszenie


oferta realizacji zadania publicznego
pn. „Artystycznie nad Wigrami”


Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Suwałki informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej  www.gmina.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suwałki została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Artystycznie nad Wigrami”,  złożona przez Fundację Wigry Pro, Wigry 11, 16-402 Suwałki.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Wójt Gminy Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 14 lipca 2021r. pocztą elektroniczną na adres psg2@gmina.suwalki.pl lub pisemnie na adres:
Urząd Gminy Suwałki

Referat ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej (pok. 114), ul. Świerkowa 45 16-400 Suwałki.

W każdym przypadku decyduje data wpływu uwagi dot. oferty do Urzędu Gminy Suwałki.

Suwałki, 6 lipca 2021 r. 

 


Krzysztof Andrzej Gwaj

/-/Zastępca Wójta

 


W załączeniu:


1. Oferta na realizację zadania publicznego.


Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych